RESULTATEN REKENING ARMENIEFONDS 2015
Omschrijving Lasten Baten
Organisatie en voorl. Kosten 52,48
Bankkosten 150,38
Post
Correctie contributies/donaties
overige kosten 95,59
Bijdrage FAON 500,00
Saldi 31.12.2014 30.116,09
ING bank rek. 7543414€ 29.816,09
Kas€ 300,00
Contributies/donaties 5.977,80
Rente opbrengsten 500,65
overige baten
Saldi 31.12.2015 35.796,09
INGrek. 7543414€ 35.796,09
Kas€ 0,00
TOTAAL 36.594,54 36.594,54
BALANS ARMENIEFONDS NEDERLAND 31.12. 2015
Activa
Bank€ 35.796,09
kas
Totaal 35.796,09
Passiva
Eigen vermogen 35.796,09
Totaal 35.796,09